विरुद्धार्थी शब्द – Opposite Words in Marathi – Virudharthi Shabd in Marathi

विरुद्धार्थी शब्द – Opposite Words in Marathi – Virudharthi Shabd in Marathi : ज्या शब्दांचा स्वतःचा निश्चित अर्थ आहे – त्या अर्थांना विरुद्ध अर्थ देणारे शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द असे म्हणतात. विरुद्धार्थी शब्द खालील प्रकारे तयार होतात:

 • लिंग बदलानुसार : भाऊ-बहीण, राजा-राणी, वधू-वर, मुलगा-मुलगी गाय-बैल, कुत्रा-कुत्री इ.
 • वेगवेगळ्या वांशिक शब्दांद्वारे : जसे की कनिष्ठ-उत्तम, कमाल-किमान, आपुलकी-नापसंती, मुक्त-गुलाम, पुढे-पुढे, कडू-गोड इ.
 • उपसर्गाच्या मदतीने: जसे की आस्था-अनास्था, अस्वस्थ-स्वस्थ, मान-अपमान, अल्पायु-दीर्धायु, अंतर्मुखी-बहिर्मुखी, इ.
 • उपसर्ग म्हणून वापरल्या जाणार्‍या शब्दांच्या बदलानुसार जसे- अल्पसंख्याक-बहुसंख्यांक, उत्तरायण-दक्षिणायन, एकतंत्र-बहुतंत्र, महाकाय-लघुकाय इ.
 • नज समासाच्या संज्ञा बनवून : नश्वर-अनश्वर, आदि-अनादि, संभव-असंभव, आस्तिक-नास्तिक, अनाथ–सनाथ, सार्थक-निरर्थक, इ.

विरुद्धार्थी शब्द – Opposite Words in Marathi

 • कुशल×अकुशल
 • चल×अचल
 • तुलनिय×अतुलनिय
 • दृश्य×अदृश्य
 • नियमित×अनियमित
 • नित्य×अनित्य
 • नियंत्रित×अनियंत्रित
 • निश्चित×अनिश्चित
 • नीती×अनीती
 • न्याय×अन्याय
 • पराजित×अपराजित
 • परिचित×अपरिचित
 • पवित्र×अपवित्र
 • पारदर्शक×अपारदर्शक
 • पूर्ण×अपूर्ण
 • पूर्णांक×अपूर्णांक
 • प्रकट×अप्रकट
 • प्रत्यक्ष×अप्रत्यक्ष
 • प्रमाण×अप्रमान
 • प्रसन्न×अप्रसन्न
 • प्रशस्त×अप्रशस्त
 • प्रसिद्ध×अप्रसिद्ध
 • प्रामाणिक×अप्रामाणिक
 • प्रिय×अप्रिय
 • मर्यादित×अमर्यादित
 • मूर्त×अमूर्त
 • यशस्वी×अयशस्वी
 • योग्य×अयोग्य
 • लिखित×अलिखित
 • लौकिक×अलौकिक
 • रसिक×अरसिक
 • रुंद×अरुंद
 • विकारी×अविकारी
 • विचारी×अविचारी
 • विभक्त×अवजभक्त
 • विवाहित×अविवाहित
 • विवेकी×अविवेकी
 • विस्मरणीय×अविस्मरणीय
 • विश्वास×अविश्वास
 • वैध×अवैध
 • व्यवस्थित×अव्यवस्थित
 • शक्य×अशक्य
 • शाश्वत×अशाश्वत
 • शांत×अशांत
 • शुद्ध×अशुद्ध
 • शुभ×अशुभ
 • सभ्य×असभ्य
 • समंजस×असमंजस
 • समान×असमान
 • समाधान×असमाधान
 • सफल×असफल
 • समर्थ×असमर्थ
 • सहकार×असहकार
 • सत्य×असत्य
 • साध्य×असाध्य
 • सामन्य×असामान्य
 • साधारण×असाधारण
 • स्पृश्य×अस्पृश्य
 • सूर×असुर
 • सुरक्षित×असूरक्षित
 • संतुष्ट×असंतुष्ट
 • संतोष×असंतोष
 • स्थिर×अस्थीर
 • स्पष्ट×अस्पष्ट
 • स्वच्छ×अस्वच्छ
 • स्वस्थ×अस्वस्थ
 • हिंसा×अहिंसा
 • ज्ञान×अज्ञान
 • ज्ञात×अज्ञात
 • क्षय×अक्षय
 • क्षम्य×अक्षम्य
 • ज्ञानी×अज्ञानी
 • अनुभवी×अननुभवी
 • आरोग्य×अनारोग्य
 • अपेक्षित×अनपेक्षित
 • अवधान×अनवधान
 • आवश्यक×अनावश्यक
 • आदर×अनादर
 • आवृत्त×अनावृत्त
 • आसक्त×अनासक्त
 • आस्था×अनास्था
 • इच्छा×अनिच्छा
 • उत्तीर्ण×अनुत्तीर्ण
 • उदार×अनुदार
 • औरस×अनौरस
 • कबूल×नाकबूल
 • खुश×नाखूश, नाराज
 • पसंत×नापसंत
 • आवड×नावड
 • आवडता×नावडता
 • पास×नापास
 • बाद×नाबाद
 • मर्द×नामर्द
 • राजी×नाराजी
 • लायक×नालायक
 • इलाज×नाईलाज
 • रोगी×निरोगी
 • संदिग्ध×नि:संदिग्ध
 • स्वार्थी×नि:स्वार्थी
 • पापी×निष्पाप
 • अपराधी×निरपराधी
 • आधार×निराधार
 • आशा×निराशा
 • उपाय×निरुपाय
 • उपयोगी×निरुपयोगी
 • उपद्रवी×निरुपद्रवी
 • उत्साही×निरुत्साही
 • लोभी×निर्लोभी
 • व्यसनी×निर्व्यसनी
 • धनवान×निर्धन
 • लक्ष×दुर्लक्ष
 • लागू×गैरलागू
 • समज×गैरसमज
 • सोय×गैरसोय
 • हजर×गैरहजर
 • शिस्त×गैरशिस्त
 • शिस्त×बेशिस्त
 • जबाबदार×बेजबाबदार
 • कायदेशीर×बेकायदेशीर
 • सावध×बेसावध
 • सुरेल ×बेसूर
 • हिशेब×बेहिशेब
 • इमाणी×बेईमानी
 • पगारी×बिनपगारी
 • चूक×बिनचूक
 • कृपा×अवकृपा
 • गुण×अवगुण
 • गुणी×अवगुणी
 • मान×अवमान
 • सचेतन×अचेतन
 • सबला×अबला
 • सकर्मक×अकर्मक
 • सलग×अलग
 • सशक्त×अशक्त
 • सत्पात्र×अपात्र
 • सज्ञान×अज्ञान
 • सकारणं×आकारानं
 • सदाचार×अनाचार
 • सन्मान×अपमान
 • सुशिक्षित×अशिक्षित
 • सुसह्य×असह्य
 • सुस्थिर×अस्थिर
 • सुविचार×कुविचार
 • सुपूत्र×कुपुत्र
 • सुविख्यात×सुविख्यात
 • सुसंगती×कुसंगती
 • सुस्वरूप×कुरूप
 • सजीव×निर्जीव
 • सदय×निर्दय
 • सुसंगत×विसंगत
 • स्मरण×विस्मरण
 • सुसंवाद×विसंवाद
 • सुगम×दुर्गम
 • सुगंध×दुर्गंध
 • होकार×नकार
 • सद्गुण×दुर्गुण
 • सुबुद्धी×दुर्बुद्धी
 • सुबोध×दुर्बोध
 • सुरक्षित×असुरक्षित
 • सुलभ×दुर्लभ
 • सुदैवी×दुर्दैवी
 • सुकर× दुष्कर
 • सुयश×अपयश
 • विजय×पराजय
 • सुकाळ×दुष्काळ
 • सुचिन्ह×दूषचिन्ह
 • सुवार्ता×दुर्वार्ता
 • अतिवृष्टी×अनावृष्टी
 • अत्यावश्यक×अनावश्यक
 • उत्कर्ष×अपकर्ष
 • उत्कृष्ट×निकृष्ट
 • उपकार×अपकार
 • शुभशकुन×अपशकुन
 • स्वकीय×परकीय
 • स्वतंत्र×परतंत्र
 • स्वदेश×परदेश
 • स्वातंत्र्य×पारतंत्र्य
 • स्वाधीन×पराधीन
 • स्वावलंबी×परावलंबी
 • इहलौकीक×पारलौकिक
 • उन्नती×अवनती
 • सुलक्षणी×अवलक्षणी
 • नशीबवान×कमनशिबी
 • आकर्षक×अनाकर्षक
 • अनुरूप×विजोड
 • अमृत×विष
 • अलीकडे×पलिकडे
 • अर्थपूर्ण×निरर्थक
 • अध्ययन×अध्यापन
 • अटक×सुटका
 • अवघड×सोपे
 • आठवणे×विसरणे
 • आघाडी×पिछाडी
 • आशीर्वाद×शाप
 • आळशी×उद्योगी
 • आकाश×पाताळ
 • आत×बाहेर
 • आनंद×दु:ख
 • आरंभ×अखेर, शेवट
 • आसक्ती×विसक्ती
 • इकडे×तिकडे
 • उदय×अस्त
 • उदघाटन×समारोप
 • उपयोगी×निरुपयोगी
 • उघड×गुप्त, बंद
 • उच्च×नीच
 • उताणा×पालथा
 • उद्धट×नम्र
 • उधल्या×कंजूस
 • उष्ण×थंड,शीतल
 • उंच×ठेंगू, बुटका,सखोल
 • ऊन×सावली
 • उलटा×सुलट
 • ओला×कोरडा
 • अंधार×उजेड
 • कठीण×मऊ,कोमल
 • कठोर×मृदू
 • कडू×गोड
 • कच्चा×पक्का
 • कडक×नरम
 • कृष्ण×धवल
 • कृतज्ञ×कृतघ्न
 • कृत्रिम×नैसर्गिक
 • काळोख×प्रकाश
 • काळा×पांढरा
 • कोवळे×जून,राठ
 • कौतुक×निंदा
 • खरे×खोटे
 • खरेदी×विक्री
 • खिन्न×प्रसन्न,आनंदी
 • खोल×उथळ
 • गच्च×सैल,विरळ
 • गतकाल×भविष्यकाल
 • गरीब×श्रीमंत
 • गिर्हाईक×विक्रेता
 • गुळगुळीत×खडबडीत,खरखरीत
 • गुरू×शिष्य
 • ग्रामीण×शहरी
 • ग्राह्य×त्याज्य
 • घट्ट×सैल
 • चपळ×मंद
 • चढण×उतरण
 • चांगले×वाईट
 • चूक×बरोबर
 • चोर×साव
 • जन्म×मृत्यू
 • जळणे×विझने
 • जमा×खर्च
 • जलद×साबकाश
 • ज्येष्ठ×कनिष्ठ
 • टंचाई×विपुलता
 • टिकाऊ×कमकुवत
 • तरुण×म्हातारा
 • तारक×मारक
 • ताजे×शिळे
 • तिक्ष्ण×बोथट
 • तेजी×मंदी
 • तेजस्वी×तेजहीन
 • थोर×लहान
 • थोरला×धाकटा
 • दाट×विरळ
 • दिवस×रात्र
 • दीर्घ×रस्व
 • दुरूस्त×नादुरुस्त
 • दुष्ट×सुष्ट
 • दूर×जवळ
 • देव×दैत्य,दानव
 • देशभक्त×देशद्रोही
 • दोष×गुण
 • धीट×भित्रा
 • धूर्त×भोळा,मुर्ख
 • नफा×तोटा
 • नवा×जुना
 • नम्रता×उद्धटपणा
 • नक्कल×अस्सल
 • नशीबवान×कमनशिबी
 • नाशवंत×अविनाशी
 • निर्भय×भित्रा
 • निर्मळ×मळका
 • न्यूनता×विपुलता
 • पहिला×शेवटचा
 • प्रखर×सौम्य
 • प्रचंड×चिमुकले
 • प्रगती×अधोगती
 • पाप×पुण्य
 • प्राचीन×अर्वाचीन
 • प्रारंभ×अखेर,शेवट
 • पूर्व×पश्चिम
 • प्रेम×द्वेष
 • फुलने×कोमेजने
 • बरे×वाईट
 • बलाढ्य×किरकोळ
 • बलवान×दुर्बल
 • बिंब×प्रतिबिंब
 • बुद्धी मान×ढ, मठ्ठ,मूर्ख
 • बोलका×अबोल, मुका,मितभाषी
 • भरती×ओहोटी
 • भक्कम×कमकुवत
 • भव्य×चिमुकले
 • भाग्यवान×दुर्भागी,अभागी
 • मर्त्य×अमर
 • मंजुळ×कर्कश
 • मागचा×पुढचा
 • मान×अपमान
 • माथा×पायथा
 • मालक×नोकर
 • मित्र×शत्रू
 • मृत×जिवंत
 • मैत्री×वैर,शत्रुत्व
 • मोकळे×बंदिस्त
 • मृदू×टणक
 • मंद×जलद
 • रडू×हसू
 • रागीट×प्रेमळ
 • राजमार्ग×आदमार्ग
 • राव×रंक
 • रोख×उधार
 • रुचकर×बेचव
 • लवकर×उशीरा,सावकाश
 • लघु×विशाल,गुरू
 • लांब×आखूड
 • वडिलार्जित×स्वकष्टार्जित
 • वर×खाली
 • वर× अधू
 • विक्षिप्त×समंजस
 • वैयक्तिक×सार्वजनिक
 • वृध्द×तरुण
 • शहाणा×मूर्ख
 • शाश्वत×अशाश्वत, क्षणभंगुर
 • शूर,धाडशी× भित्रा
 • शंका×खात्री
 • सरळ×वाकडे
 • समोर×मागे
 • सज्जन×दुर्जन
 • सवाल×जवाब
 • सनातनी×सुधारक
 • सरळ×वाकडा
 • संशय×खात्री
 • स्तुती×निंदा
 • स्वस्त×महाग
 • साम्य×भेद
 • सुरुवात×शेवट
 • सुरेल×कर्कश, भसाडा
 • सुख×दु:ख
 • सुंदर×कुरूप
 • सुबक×बेढब
 • सूर्योदय×सूर्यास्त
 • सौंदर्य×कुरुपता
 • स्थूल×सुक्ष्म
 • स्वर्ग×नरक
 • स्वस्त×महाग
 • हसणे×रडणे
 • हळू×जलद
 • हर्ष×खेड
 • हार×जीत
 • हुशार×मठ्ठ
 • अब्रू×बेअब्रू
 • अभिमानी×निराभिमानी
 • अनुकूल×प्रतिकुल
 • अपेक्षित×अनपेक्षित
 • अक्कलवानं×बेअक्कल
 • अग्रज×अनुज
 • अतिवृष्टी×अनावृष्टी
 • अनाथ×सनाथ
 • अबोल×वाचाल
 • अमावस्या×पौणिमा
 • अल्पायुषी×दीर्घायुषी
 • अवघड×सोपे,सुलभ
 • आदर×अनादर
 • आनंद×दु:ख
 • आमंत्रित×आगंतुक
 • आशीर्वाद×शाप
 • आस्तिक×नास्तिक
 • इष्ट×अनिष्ट
 • उगवतो×मालवतो
 • उत्कर्ष×अपकर्ष, ऱ्हास
 • उदार×कृपन, कंजूष
 • ऐश्चिक×अनैच्छीक
 • ओली ×कोरडी,सुकी
 • कल्याण×कल्याण
 • कर्णमधुर×कर्णकटु
 • कृपा×अवकृपा
 • कृश×स्थूल
 • गंभीर×अवखळ
 • ग्रामिन×नागरी,शहरी
 • ग्राह्य×त्याज्य
 • घट्ट×सैल,पातळ
 • चढाई×माघार
 • चोर×सव
 • चंचल×स्थिर
 • जहाल×मवाळ
 • जागृत×निद्रिस्त, निद्रित
 • तिक्ष्ण×बोथट
 • धिटाई×भित्रेपणा
 • धूर्त×भोळा
 • नम्रता×उद्धटपणा
 • नि:शस्त्र×सशस्त्र
 • निष्काम×सकाम
 • नीटनेटका×गबाळया
 • प्रसन्न×अप्रसन्न,खिन्न
 • प्रसरण×आकुंचन
 • पुढारी×अनुयायी
 • पुरोगामी×कर्मठ, प्रतिगामी
 • पोक्त×अल्लड
 • पौर्वोत्य×पाश्चिमात्य
 • फिकट×भडक
 • बिकट×सुलभ
 • भरभराट×ऱ्हास
 • मनोरंजक×कंटाळवाणे
 • महात्मा×दुरात्मा
 • माजी×आजी
 • मंजूर×कर्कश
 • रनशूर×राभिरु
 • राकट×नाजुक
 • रागीट×शांत,प्रेमळ
 • रेखीव×ओबडधोबद
 • लाजरा×धीट,निलाजरा
 • लौकिक×दुलौकीक
 • वाजवी×गैरवाजवी
 • विकास×ऱ्हास
 • विजय×पराजय
 • वियोग×संयोग
 • विसंवाद×सुसंवाद
 • शुक्ल पक्ष×कृष्ण पक्ष
 • शुद्ध पक्ष×वद्य पक्ष
 • शेष×नि:शेष
 • श्वास×नि:श्वास
 • सद्गती×दुर्गती
 • सद्गुण×दुर्गुण
 • सधवा×विधवा
 • सहेतुक×निर्हेतुक
 • सनातनी×सुधारक
 • सजातीय×विजातीय
 • सन्मार्ग×कुमार्ग
 • साकार×निराकार
 • स्वकीय ×परकीय
 • सुजाण×अजाण
 • सुबुद्धी×दुर्बुद्धी
 • सुसंबद्ध×असंबद्ध
 • सुसंवाद×विसंवाद
 • अवखळ×गंभीर
 • अवजड×हलके
 • आदी×अंत
 • आंधळा×डोळस
 • आयात×निर्यात
 • आवक×जावक
 • आरोहण×अवरोहन
 • भाग्यवान×भाग्यहीन
 • माहेर×सासर
 • मलूल×टवटवीत
 • मालक×नोकर
 • प्रसिद्ध×अप्रसिद्ध
 • किमान×कमाल
 • खंडन×मंडन
 • खोल×उथळ
 • गमन×आगमन
 • ठोक×किरकोळ
 • चाल×अचल
 • जमा×खर्च
 • ताजे×शिळे
 • थोर×सान,लहान
 • दिन×रजनी
 • रेलचेल×टंचाई
 • लवचिक×ताठर
 • विधायक×विघातक
 • वियोग×संयोग
 • शोक×आनंद
 • सकाळ×संध्याकाळ
 • संकुचित×व्यापक, उदार
 • संघटन×विघटन
 • सजीव×निर्जीव
 • सम×विषम
 • सावध×बेसावध
 • सार्थ×निरर्थ
 • साक्षर×निरक्षर
 • सुपीक×नापीक
 • सुप्रसिद्ध×कुप्रसिद्ध
 • सूर×असुर
 • सुरस×निरस
 • सुज्ञ×अज्ञ
 • आग्रह×अनाग्रह
 • थंडी×उष्णता
 • अंथरूण×पांघरूण
 • आस×ओढ
 • कोरडे×ओले
 • असो×नसो
 • नंतर×आधी
 • पंधरा×काळा
 • योग्य×अयोग्य
 • पलीकडे×अलीकडे
 • भोळा×लबाड
 • दिन×श्रीमंत
 • पूर्वी×हल्ली
 • अळणी×खारट
 • ओलखीची×अनोळखी
 • चपळ×मंद
 • पांढरेशुभ्र×काळेकुट्ट
 • पारंपरिक×आधुनिक
 • गुलाम×मालक
 • कळत×नकळत
 • स्वाभिमानी×लाचार
 • रडायला×हसायला
 • कबूल×नाकबूल
 • अजरामर× नाशिवंत
 • अटक×सुटका

Leave a Comment